İzmiri Planlıyorum

2014-2023 İZMİR BÖLGE PLANI ÇALIŞMALARI İZKA KOORDİNASYONUNDA SÜRÜYOR…

Hazırlıkları İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) koordinasyonunda sürdürülen 2014-2023 İzmir Bölge Planı (İZBP) çalışmaları kapsamında, ilgilileri bilgilendirmeye ve katkılarını almaya yönelik katılımcı çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, 18 Haziran 2013 tarihinde düzenlenen istihdam ve mesleki eğitim çalıştayı ilgili tüm tarafların katılımıyla gerçekleştirildi.

İzmir’de işgücü piyasası ve mesleki eğitim konularıyla ilgili olarak faaliyet gösteren kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, üniversiteler ve STK temsilcilerinden oluşan 35 kişinin katılım sağladığı çalıştay, İZKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergüder Can’ın İzmir’de istihdamı geliştirmenin ekonomik gelişme ve sosyal kalkınma açısından önemini vurguladığı açılış konuşmasıyla başladı. Yüksek işsizliğin İzmir’in öncelikli sorunları arasında yer alması dolayısıyla İZKA’nın istihdamı geliştirmeye yönelik çalışmaları yakından takip ettiğini ve desteklediğini belirten Can, konunun Bölge aktörleri tarafından eşgüdüm halinde ele alınmasının önemine dikkat çekti. Açılış konuşması, mesleki eğitimin ve istihdamın geliştirilmesine yönelik işbirliğinin ve sahiplenmenin planlama sürecinde olduğu kadar uygulama sürecinde de korunmasının önemi vurgulanarak tamamlandı.

Çalıştayın, katılımcıları bilgilendirmeye yönelik ilk bölümü, İZKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Sibel ERSİN tarafından gerçekleştirilen İZBP çalışmalarına ilişkin süreç sunumu ile başladı. Sunumda, planlama sürecinde yapılan bilimsel analizler, halihazırda gerçekleştirilen ve planlanan katılımcı çalışmalar ile paydaşlarımızdan beklentiler aktarıldı. Ersin sunumunun devamında, 12 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen Vatandaş Toplantısının mesleki eğitim ve istihdamla ilgili sonuçları hakkında bilgi verdi.

Bilgilendirme bölümü, 2013 İzmir Mevcut Durum Analizinin istihdam ve mesleki eğitime ilişkin temel bulguları sunumuyla devam etti. Sunumda, İzmir’in %14,8 işsizlik oranı ile Türkiye’de işsizlik oranı en yüksek olan ikinci İBBS Düzey-2 bölgesi olduğu belirtilerek bu durumun temel nedeninin ilde işgücüne katılımın ülke ortalamasının üzerinde olması ve istihdam oranının göreli olarak yüksek katılımı karşılayamaması olduğu ifade edildi. İZBP hedeflerinin oluşturulmasına ışık tutan Mevcut Durum Analizi bulgularının sunumunun ardından 2014-2023 İZBP kalkınma çerçevesinin öncelikleri ile istihdam ve mesleki eğitimle ilgili hedefleri katılımcılarla paylaşıldı.

 

Çalıştayın ikinci bölümünde, Planın istihdam ve mesleki eğitim öncelikleri kapsamında tasarlanan hedefler hakkında katılımcıların değerlendirme ve önerileri alındı. Bu çalışmada hedef ifadeleri, alanında uzman katılımcılar tarafından, İzmir işgücü piyasasının gereksinimleriyle ilişkilendirilerek değerlendirildi. Bu değerlendirmelerin ardından söz konusu hedefleri hayata geçirme noktasında katılımcılar tarafından önemli bulunan eylem ve proje önerileri alındı. Her bir hedef bazında kategorize edilerek değerlendirilen eylem önerileri, ilgili İZKA çalışanları tarafından kayda alındı. Kadın istihdamının geliştirilmesi, engellilerin istihdama erişim imkanlarının iyileştirilmesi, meslek lisesi - özel sektör işbirliğinin güçlendirilmesi gibi hususlar çalıştayda yoğun bilgi ve görüş paylaşımlarına konu oldu. Çalıştayda sunulan eylem ve proje önerileri, İZBP’nin uygulama aşamasında yapılması gereken somut çalışmalar ve öne çıkan işbirliği gereksinimleri hakkında önemli düzeyde girdi sağlarken diğer taraftan farklı kurumların başarılı uygulamalarının paylaşımına da imkan sağladı.