İzmiri Planlıyorum

İzmir Kalkınma Ajansı’nın İzmir halkı, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve üniversiteleri ile birlikte oluşturduğu 2014-2023 İzmir Bölge Planını daha da verimli hale getirmek için süreçlerimizi incele. Süreç takviminden toplantılarımızı takip et. Unutma ki, başarılı bir bölge planı ancak paydaşları ile birlikte gelişir...

İzmir Vatandaş Toplantısı

Halkının sinerjisiyle büyüyen şehir

Planlama sürecinin doğrudan vatandaş katılımı boyutunu hayata geçirmek adına eşit seçilme yöntemi ile davet edilen yaklaşık 500 vatandaş, İzmir’in kalkınma önceliklerine katkı verdi. Bu toplantı, aynı zamanda, kalkınma gündeminin sahiplenilmesi açısından kamuoyu farkındalığının sağlanmasını da beraberinde getiriyor.

İzmir şimdi; üniversitelerinden mimarisine, şehir içi ulaşımından lojistiğine, gençlerinden beyaz yakalılarına, emekçisinden esnafına tüm bireylerin ve kurumların dahil olduğu bir planlama süreci ile ilerliyor.

Bu sürecin bir sonraki adımı olarak gerçekleştirilen Vatandaş Toplantısı’nda İzmirlilerin sürece doğrudan katılımını sağlamak adına rastsal yöntemle davet edilen vatandaşlar İzmir’in kalkınma önceliklerine katkı sağladı. Vatandaş toplantısıyla İzmir’in geleceğinin şekillenmesinde etkili olacak önceliklerin belirlendi.

Toplantıya vatandaşların katılımı nasıl sağlandı?

Türkiye’de faaliyet gösteren GSM operatörleri kullanıcılarından İzmir’de yaşayan rastsal olarak belirlenmiş yaklaşık 100.000 vatandaş aranarak toplantıya davet edildiler.

Vatandaş Toplantısı 12 Mayıs 2013 Pazar günü İzmir Enternasyonal Fuarında gerçekleştirildi.

Rastsal yöntemle davet edilen İzmirlilerden yaklaşık 500’ünün katılımıyla İzmir Enternasyonal Fuarında gerçekleştirilen toplantıda kent ekonomisini güçlendirmek, yaşam kalitesini iyileştirmek, sosyal ve kültürel alt yapıyı güçlendirmek için yapılması gerekenlere ilişkin vatandaşların görüşleri değerlendirildi.

Vatandaş Toplantısı Değerlendirme Raporu

 

Vatandaş Toplantısı Görüntü 1Vatandaş Toplantısı Görüntü 2Vatandaş Toplantısı Görüntü 3

 

 

 

 

 

İzmir Kalkınma Çalıştayı                                         

KALKINMA ÇALIŞTAYINDA VATANDAŞIN KENTE DAİR PROJELERLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ KARAR VERİCİ MAKAMLARA İLETİLDİ..

İzmir Kalkınma Ajansı’nın koordinasyonunda yürütülen 2014-2023 İzmir Bölge Planı çalışmaları kapsamında düzenlenen Kalkınma Çalıştayı, İzmirli kurum ve kuruluşların güçlü katılımı ile gerçekleşti.

Kaya Termal Otel’de yapılan çalıştayda kamu, özel sektör ve sivil toplumu temsil eden katılımcılar tarafından, İzmir’in gelecek on yıla ilişkin vizyon önerileri paylaşıldı, İzmir Bölge Planının taslak hedefleri ve bu hedeflerin ne şekilde hayata geçirileceği üzerinde görüş alışverişinde ve somut önerilerde bulunuldu. Çalıştayda 2014-2023 İzmir Bölge Planın başarıyla uygulanmasına yönelik olarak yeni işbirliği olanakları da ortaya konuldu.

Ergüder Can,  yerel otorite ve bakanlıkların da desteğiyle bölgesel planların ulusal kalkınma planlarına referans olacak nitelikte olması gereğine işaret ettiği konuşmasında asttan üste, tabandan tavana herkesin bu sürece katkısının önemini vurgulayarak Bölge Planının bölgedeki aktörlerle birlikte yapılmasının, merkezi otoritenin de plana sahip çıkmasının önemini vurguladı. Sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı sağlayabilmek ve başarıya ulaşmak için kurumlar arası ortak dil ve strateji geliştirilmesi gerekliliğine dikkat çekti. Konuşmasında planlamanın ve planı kararlılıkla uygulamanın önemi üzerinde duran Can, İzmir’in gelişmiş bölgeler arasında yer almasına karşın bölge içinde önemli gelişmişlik farklarının bulunduğunu ve bu farklılıklarının azaltılmasının, ancak kaynakların yerinde ve etkin kullanılmasıyla mümkün olacağını belirtti.  

İzmir'e Özgü Bir Plan Hazırlayacağız...

İZKA Kalkınma Kurulu Başkanı Kemal Çolakoğlu da katılımcılık, yerellik ve yerindenlik ilkesi ile İzmir'e özgü bir kalkınma planı hazırlayacaklarına inandığını söyledi. Kalkınma Kurulu’nun İzmir’in önemli gündem maddelerinin görüşüleceği, kent ve Ege’yi ilgilendiren önemli projelerin paylaşılacağı bir platform olması gerektiğini belirten Çolakoğlu, her kesimin Kurulun çalışmasına aktif katılması çağrısında bulundu. Çolakoğlu, Kurul’un, demokratikleşme ve toplumu karar alma süreçlerine dahil etme çabası olarak önemli bir yönetişim aracı olduğunu, Kurul’un etkin çalışmasının karar alma süreçlerine daha geniş kesimlerin katılımını sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Kurul üyelerinin İzmir ile ilgili lobi faaliyetlerinde etkin rol oynamasının, İZKA işbirliğinde, İzmir’in ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından daha fazla yararlanabilmesine büyük katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Bölge Planıyla İzmir'in Geleceği Oluşturulması Hedeflendi...

Programın ikinci bölümü sosyolog ve iktisatçı Uğur Ersoy'un moderatörlüğünde gerçekleşti. Katılımcılar,  2014-2023 İzmir Bölge Planına katkıda bulunmak üzere Ersoy'un yönelttiği sorulara önlerindeki oylama butonları aracılığıyla cevap verdi. Bu bölümde katılımcılara, nasıl bir İzmir hayal ettikleri de soruldu. Çalıştaya katılan kurumsal paydaşların bu soruya verdikleri yanıtların, 12 Mayısta gerçekleştirilen Vatandaş Toplantısında İzmirli vatandaşların dile getirdiği, İzmir’in denizle ilişkisinin güçlendirilmesi, bilim, teknoloji ve tasarım kenti haline gelmesi, çevredostu yaşanabilir bir kent olması yönündeki özlemlerle örtüştüğü görüldü. Bölge Planı taslak hedefleri düzeyinde yapılan önceliklendirme çalışmasında ise yine Vatandaş toplantısında olduğu gibi halkın karar alma süreçlerine katılımı en yoğun olarak desteklenen öncelik alanlarından biri olarak öne çıktı.

Çalıştayın tematik olarak oluşturulmuş çalışma grupları ile gerçekleştirilen son bölümünde, üzerine tartışılan ve önceliklendirilen hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik eylem önerileri alındı, öneriler üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu. Çalışmada, belirlenen temalara ilişkin işbirliği imkanları ve yönetişim mekanizmaları da değerlendirildi.

Planlama Süreci Sunum

İzmir Mevcut Durum Analizi Sunumu

Kalıkınma Çalıştayı Değerlendirme Raporu