İzmiri Planlıyorum

2014-2023 İzmir Bölge Planı Yönetişim ve Hazırlık Süreci

İzmir, geleceği olan, herkes için gelecek vaadeden bir şehir. Bu kadar önemli bir şehir, işte bu yüzden son derece titiz bir çalışma ile planlanmayı gerektiriyor. Bu bölümde, 2014-2023 İzmir Bölge Planı, mevcut durum analizinin hazırlanmasından başlayarak, uygulama dönemini de içeren bir yönetişim çerçevesinin, birbirini takip eden alt süreçleri ile özetlemektedir. 

  • Planlama Sürecinin Duyurulması

Bölge Planın sahiplenilmesini sağlamak ve analiz çalışmalarının başlangıcından itibaren bölgede bütün kilit paydaşlar tarafından bilinirliğini artırmak amacıyla, planlama sürecinin tanıtımı önem taşımaktadır.

2014-2023 İzmir Bölge Planlama Portalı:

Planlama sürecine vatandaşların doğrudan katılımını sağlamak üzere bir internet sayfasının oluşturulması ve periyodik e-bültenlerin ve basın bültenlerinin hazırlanması çalışmaları da yürütülmelidir. Portal süreçte dinamik katılımı sağlamak amacıyla kullanılacaktır.

Planlama Çalışmaları Duyuru Toplantısı:

Bölge Planlama Süreciyle ilgili İZKA Yönetim Kurulunun katılımıyla gerçekleştirilecek bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıda ve planlama sürecinin devamında, özellikle yerel basın ve bölge düzeyindeki kilit aktörler tarafından planlama sürecinin takibinin sağlanması önem taşımaktadır.

  • Bölgesel Kalkınma Gündeminin Tanımlanması

Kalkınma Çalıştayı:

Bölgenin kalkınması adına 2014-2023 döneminde etkili olacak gelişme eksenleri ve öncelik alanlarının bölgedeki tüm kurumsal paydaşlarla birlikte belirlenmesi ve söz konusu önceliklerin benimsenerek sahiplenilmesi çok önemlidir. Bu amaçla, kurumsal paydaşların katılımı ile yapılandırılmış bir çalıştay düzenlenecektir.

Vatandaş Toplantısı:

Kalkınma çalıştayının ardından sürecin vatandaş katılımı boyutunu hayata geçirmek adına rastsal yöntemle davet edilecek 800 vatandaş İzmir’in kalkınma önceliklerine katkı verecek. Toplantı ile aynı zamanda kalkınma gündeminin sahiplenilmesi açısından da kamuoyu farkındalığının sağlanması hedeflenmektedir.

Tematik ve Sektörel Platform Çalışmaları:

Halen İZKA strateji geliştirme çalışmaları kapsamında faal olan platformlar bulunmaktadır. Bu platformlara paralel olarak, kalkınma çalıştayı, vatandaş toplantısı ve paydaş analizinden çıkan öncelik alanları esas alınarak diğer sektörel ve tematik platformların oluşturulması sağlanacaktır. Platformlar hedef ve faaliyetleri değerlendirecek ve aktörleri tanımlayacaktır. Her bir platformun bölge planı çalışmaları yanında kendi gündemleri de olabilecektir. Bu platformlar kendi konularıyla ilgili tüm süreçlerde aktif olarak rol alacak, uygulamalarda ise sürükleyici kilit aktörler olacaklardır.